OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Obchodní podmínky
 • společnosti EkoBIT, spol. s. r. o.,
 • IČ: 06694985,
 • se sídlem Holubova 2506/26, Smíchov, 150 00 Praha

Úvodní ustanovení

1. Preambule

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup produktů společnosti

Tyto OP upravují vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem v oblasti prodeje zboží mezi EkoBIT, spol. s. r. o., IČ: 06694985, se sídlem se sídlem Holubova 2506/26, Smíchov, 150 00 Praha, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 287263. (dále jen „Dodavatel“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Objednatel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Objednatel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

Dodavatel

Dodavatelem je (společnost) EkoBIT, spol. s. r. o., IČ: 06694985, se sídlem se sídlem Holubova 2506/26, Smíchov, 150 00 Praha, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 287263.

Objednatel

Objednavatelem je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Dodavatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Dodavateli pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Dodavatele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),
 • a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Dodavatele s Objednavatelem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Smlouva o užívání Softwarového systému

1. Definice pojmů použité v této smlouvě jsou přílohou č. 6

2. Předmět Smlouvy

2.1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli služby zpracování dat Objednatele na HW a SW, včetně průběžné údržby a podpory těchto systémů, dále označované jako Softwarový Systém, v rozsahu, způsobem, za cenu a za podmínek touto Smlouvou stanovených.

2.2. Objednatel se seznámil s možnostmi Softwarového systému provozovaného Dodavatelem a shledal, že vyhovuje jeho potřebám jako podpora při provozování jeho obchodní a podnikatelské činnosti. Při užívání Softwarového systému se Objednatel bude řídit Uživatelskou příručkou anebo pokyny Dodavatele, zavazuje poskytnout dohodnutou součinnost v rozsahu a podle pravidel touto Smlouvou stanovených nebo z ní vyplývajících a platit cenu, dohodnutou podle rozsahu služeb a pravidel uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3. Rozhraním přístupu do Softwarového systému je internetové připojení Dodavatele.

2.4. Výčet užívaných modulů a rozsah primárního nastavení oprávnění zaměstnanců Objednatele vyplývá z přílohy č. 2.

3. Obecné podmínky provozování, údržby a podpory Softwarového Systému prováděné Dodavatelem

3.1. Služby údržby Softwarového Systému v pracovní době

3.1.1. Hlášení problémů – při přístupu Objednatele do Softwarového systému Všechny problémy a anomálie chování Softwarového Systému budou Objednatelem hlášeny prostřednictvím formuláře elektronické Aplikace hlášení, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. Oznámení musí obsahovat detailní popis problému spolu s popisem chybových hlášení, otisku příslušných obrazovek, výtisků a, bude-li to zapotřebí (zejména proto, že problém se vyskytuje při zpracování určitého vzorku dat Objednatele), i odpovídající část databáze. Hlášení provedená v souladu s touto Smlouvou budou pokládána za doručená okamžikem, kdy Objednatel bude prostředky Aplikace informován o doručení hlášení. Dodavatel se zavazuje prostředky aplikace nebo emailem informovat o doručení hlášení bez zbytečného odkladu po jeho řádném provedení Objednatelem.Hlášení se považuje za doručené vždy nejpozději do 48 hodin ode dne jeho řádného provedení Objednatelem; pokud však hlášení budou provedena v pracovní dny v době od 16:30 hod do 9:00 hod nebo kdykoliv během dnů pracovního volna či pracovního klidu, pak budou taková hlášení považována za doručená v 9:00 hod v pracovní den následující po datu odeslání.

3.1.2. Řešení problémů Dodavatel zahájí prověřování jakýchkoliv problémů, zjištěných Objednatelem při používání Softwarového Systému, a to do 4 hodin poté, co mu bylo doručeno hlášení od Objednatele. Analýza a řešení problémů řádně nahlášených Objednatelem bude probíhat během pracovní doby. Pokud bude během řešení problému zjištěno, že problém byl způsoben chybou Softwarového Systému, zahájí Dodavatel bez odkladu po tomto zjištění odstraňování této chyby. V případě, že problém není chybou Softwarového Systému a Objednatel požádá Dodavatele o odstranění tohoto problému, dohodne se Dodavatel a Objednatel na podmínkách jeho odstranění, tj. na poskytnutí služeb vedoucích k odstranění problému. Povinností Dodavatele je předem informovat Objednatele o tom, že jím požadovaná služba není kryta Smlouvou (tj. nejde o chybu Softwarového Systému) a bude účtována dle jednotkových cen příslušné služby dle Přílohy 1 B.

3.1.3. Odstranění chyb Dodavatel vyvine maximální úsilí k odstranění chyb Softwarového Systému, přičemž Dodavatel je oprávněn odstranit chybu i tím, že navrhne postup, který zamezí projevům chyby při běžném provozu.

3.1.4. Řešení problémů s definovanou dobou odezvy Dodavatel zahájí prověřování jakýchkoliv problémů, řádně nahlášených Objednatelem při používání Softwarového Systému, a to do doby odezvy uvedené v tabulce níže. Dodavatel přiřadí každému nahlášenému problému prioritu s přihlédnutím k vlastní naléhavosti problému a naléhavosti ostatních nahlášených problémů, v souladu s Přílohou č. 3 této Smlouvy („Zákaznická podpora – Uživatelská příručka“) a navrhne či poskytne Objednateli dočasné řešení pro odstranění nesprávné funkčnosti dle tabulky uvedené níže. V případě, že problém je chybou Softwarového Systému, Dodavatel bude informovat Objednatele o termínu finální opravy chyby bez zbytečného odkladu v rámci dané priority dle níže uvedené tabulky, nejpozději však do 2 týdnů od řádného nahlášení problému. Řešení problémů zjištěných Objednatelem bude probíhat v průběhu pracovní doby. Do doby řešení, popř. odstranění nesprávné funkčnosti, Dodavatele se nepočítá doba, po kterou byl problém ve správě Objednatele z důvodu doplňování informací potřebných pro řešení problému. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost včetně zajištění technických prostředků nutných pro řádné a včasné poskytování služeb.

3.1.5. Hotline Dodavatel bude poskytovat Objednateli prostřednictvím telefonní linky podporu Softwarového Systému (Hotline služby) v pracovní době. Tato podpora zahrnuje zodpovězení dotazů a řešení problémů týkajících se Softwarového Systému. Tato služba umožňuje řešit problémy týkající se Softwarového Systému. Hotline služby nezahrnují školení pro uživatele Softwarového Systému Objednatele.

3.1.6. Preventivní údržba Dodavatel bude Objednatele informovat o provádění běžné údržby, případně o odstraňování chyb Softwarového Systému prostřednictvím e-mailové zprávy Objednateli.

3.1.7. Automatický upgrade Dodavatel bude Objednatele v předstihu 1 kalendářního měsíce informovat o připravovaném upgrade Softwarového systému. V případě potřeby na straně Objednatele poskytne Dodavatel Objednateli konzultace týkající se vhodnosti hardware, komunikačního software a telekomunikačních služeb, požadovaných pro řádné fungování upgrade Softwarového systému. Součástí up-grade nejsou související náklady Objednatele na zajištění vhodného HW, SW, telekomunikačních cest na straně Objednatele před rozhraním definovaným v článku 2.3. Smlouvy.

4. Personální zajištění

4.1. Dodavatel garantuje odbornou způsobilost osob zajišťujících provoz Softwarového systému a zavazuje se udržovat ji v potřebných specializacích a kvalifikaci po celou dobu plnění dle této Smlouvy.

4.2. Dodavatel má právo použít pro plnění dle této Smlouvy subdodavatele.

4.3. Za plnění subdodavatelů odpovídá Dodavatel, jakoby plnil sám.

5. Povinnosti Dodavatele

5.1. Dodavatel se zavazuje dodržovat obvyklé postupy při údržbě Softwarového Systému daného typu a seznámit Objednatele se základními doporučeními, která by mohla mít vliv na provozování Softwarového Systému.

5.2. Dodavatel se zavazuje, že údržba a podpora Softwarového Systému bude prováděna na profesionální a kvalifikované úrovni a v souladu se sjednanou úrovní služeb

5.3. Dodavatel bude zajišťovat průběžné zálohování dat Objednatele vložených do Softwarového systému Dodavatele v souladu s Uživatelskou příručkou. Současně Dodavatel umožní přístup Objednatele do Softwarového systému a umožní Objednateli pořizovat si vlastní zálohy dat v intervalu 1 týden.

5.4. Dodavatel je povinen, v rámci základního zaškolení Softwarového Systému upozornit Objednatele na ustanovení příslušné dokumentace k Softwarovému Systému, která obsahují a popisují zejména bezpečnostní funkce a vlastnosti nebo bezpečnostní rozšíření Systémů, které mohou pomoci zabránit vzniku škod a zneužití.

5.5. Dodavatel se zavazuje plnit povinnosti zpracovatele osobních údajů ve smyslu zákona 101/2004 Sb. pokud na skladování osobních údajů v Softwarovém systému bude Objednatelem upozorněn. Povinnosti Dodavatele a Objednatele vyplývající ze zákona 101/2004 Sb. jsou předmětem samostatné dohody, která je přílohou č. 7 této Smlouvy.

6. Záruky

6.1. Dodavatel poskytuje služby standardní údržby Softwarového Systému v pracovní době v rámci ceny sjednané v Příloze č.1

6.2. Dodavatel poskytnutím záruky na Softwarový Systém zaručuje, že Softwarový Systém v aktuální verzi bude splňovat funkcionality vyplývající z popisu uvedené v Uživatelské příručce uvedené v Příloze č. 5 této Smlouvy.

6.3. V případě výskytu odchylky ve funkcionalitě anebo anomálie chování Softwarového systému, kterým je omezen účel jeho užívání Objednatelem a který má původ mimo rozhraní definované v článku 2.3., poskytne Dodavatel Objednateli konzultace a služby, v rozsahu dohodnutém na základě samostatné objednávky a v cenách vyplývajících z Přílohy č. 1.

7. Omezení záruky

7.1. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby a záruka se nevztahuje na chyby vzniklé:

 • provozováním Softwarového Systému v rozporu s dodanou uživatelskou, popř. technickou dokumentací.,
 • neoprávněným nebo neodborným zásahem či nesprávným užitím Výstupu
 • Objednatelem nebo třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele,
 • Užívání Softwarového Systému způsobem, která je v rozporu s podmínkami Smlouvy nebo zákonem, užíváním Softwarového Systému v jiném prohlížeči než Dodavatelem podporovaném, pod operačním systémem a/nebo v databázovém prostředí nebo užíváním Softwarového Systému v rozporu s aktuální verzí podporovanou Dodavatelem,
 • zásahem do datových struktur mimo příslušný software,
 • zásahem do dat mimo příslušný software,
 • instalací jiného software, který je bude v nevhodné interakci se Softwarovým Systému Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele,
 • změnou parametrů prostředí IT Objednatele a to bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele,
 • vlivem počítačových virů,
 • zanedbáním údržby vlastního IT na straně Objednatele,
 • porušením jiných povinností Objednatele vyplývajících z této Smlouvy.

7.2. Dodavatel se zavazuje data v systému pravidelně zálohovat a umožnit tak obnovení dat z těchto záloh. Pokud by v systému ke ztrátě dat došlo, má Objednatel povinnost ji okamžitě nahlásit Dodavateli s žádostí o obnovení dat z poslední zálohy nebo z FTP – viz dále. Dodavatel však nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat nebo datových struktur Objednatele, a to ani v případě, že k nim došlo při užívání plnění dodaného Dodavatelem, na které se záruka vztahuje. Za tvorbu, využívání a provozování dat v Softwarovém Systému nese odpovědnost výhradně Objednatel. Objednatel je povinnen si provádět bezpečnostní zálohy dat dle článku 5.3. Smlouvy a v souladu s pravidly běžnými pro nakládání s daty v informačních systémech, případně si Objednatel může s dodavatelem dohodnout posílání záloh na své FTP. Pokud je toto stranami dohodnuto, je třeba v tomto bodě smlouvy uvést adresu tohoto FTP úložiště. Objednatel má nicméně povinnost pravidelně kontrolovat provádění záloh na svém FTP a v případě, že se zálohy neukládají, bezodkladně informovat Dodavatele.

7.3. Záruka Dodavatele se nevztahuje na:

 • školení Objednatele,
 • služby podpory

7.4. Objednatel bere na vědomí, že součástí Softwarového Systému jsou i komponenty třetích stran. Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad učiní veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby zajistil Objednateli přístup tak, aby Objednatel mohl Softwarový Systém užívat v souladu s touto Smlouvou a zárukami, poskytnutými touto Smlouvou. Nebude-li postup dle předchozí věty možný, a to z důvodů nikoliv na straně Objednatele, zavazuje se Dodavatel navrhnout Objednateli řešení situace.

7.5. Dodavatel poskytuje záruku na komponenty třetích stran pouze v rozsahu, v němž je mu tato záruka poskytnuta ze strany třetích stran, vykonávajících autorská práva k těmto komponentám. Zavazuje se přitom učinit na svůj náklad veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby případné problémy komponent třetích stran neohrozily užívání Softwarového Systému v souladu s touto Smlouvou. Nelze-li Softwarový Systém užívat v souladu s touto Smlouvou v důsledku nemožnosti poskytování sjednané úrovně služeb podpory a údržby vůči komponentům třetích stran a nedohodnou-li se strany na náhradním řešení dle odst. 7.4 této Smlouvy, má kterákoliv strana právo tuto Smlouvu vypovědět, a to ve výpovědní lhůtě jednoho (1) měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

8. Povinnosti Objednatele

8.1. Objednatel je povinen dodržovat obvyklé a Dodavatelem doporučené postupy při nastaven odpovídajících přístupových práv pro osoby využívající Softwarový Systém

8.2. Objednatel je povinen dodržovat obvyklé postupy při využívání internetových aplikací a postupy nebo funkce Softwarového Systému, které mohou pomoci zabránit vzniku škod nebo zneužití Systému, a které jsou popsané v dodané příručce/dokumentaci k Softwarovému Systému nebo se kterými byl Objednatel seznámen formou školení či instruktáže k Softwarovému Systému.

8.3. Objednatel je povinen provozovat Softwarový Systém výlučně na Dodavatelem doporučeném hardwaru a systémovém softwaru, jehož seznam vyplývá z přílohy č. 2.

8.4. Objednatel je povinen zajistit, aby Softwarový Systém byl využíván jen k účelu, ke kterému byl vyvinut, v souladu s dodanou dokumentací, školením a instruktáží

8.5. a podle Smlouvy.

8.6. Objednatel je povinen zajistit, aby se Softwarovým Systémem pracovali jen vyškolení zaměstnanci. Dále aby úkony užívání a administrací dat pořizovaných prostřednictvím Softwarového Systému prováděli pouze kvalifikovaní zaměstnanci k tomu účelu vyškolení, obeznámení jak se Softwarovým systémem samotným, tak i operačním(i), aplikačními a databázovými systémy, které Softwarový Systém využívá.

8.7. Objednatel není oprávněn bez vědomí a souhlasu Dodavateli modifikovat nebo doplňovat Softwarový Systém. Toto ustanovení se nevztahuje na běžnou míru parametrizace a Objednatelova nastavení Softwarového Systému umožněného v souladu s touto Smlouvou a v souladu s Uživatelskou příručkou.

8.8. Objednatel se zavazuje hlásit problémy Softwarového Systému v souladu s aktuálními instrukcemi Dodavatele a touto Smlouvou.

8.9. Objednatel se zavazuje plnit povinnosti správce osobních údajů ve smyslu zákona 101/2004 Sb. poskytovat Dodavateli informace o ukládání osobních údajů v Sofwarovém systému, viz příloha č. 7.

9. Komunikace smluvních stran

9.1. Není-li touto Smlouvou výslovně stanoveno jinak, probíhá komunikace smluvních stran na úrovni Oprávněných osob a jejich zástupců. Zástupci Oprávněných osob přitom Oprávněnou osobu zastupují při plnění její působnosti. Tím není dotčena možnost smluvních stran komunikovat prostřednictvím statutárních orgánů.

9.2. První Oprávněné osoby a jejich zástupce smluvní strany jmenovaly a jejich jména jsou uvedena v Příloze č.4. Smluvní strana je oprávněna kdykoliv jmenovat jinou Oprávněnou osobu nebo jejího zástupce. Je však povinna na takovou změnu písemně upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího provedení. Taková změna je účinná dnem, kdy je oznámení o ní doručeno druhé smluvní straně.

9.3. Do působnosti Oprávněných osob náleží:

 • 9.3.1. kontrolovat postup plnění Smlouvy
 • 9.3.2. řešit reklamace,
 • 9.3.3. připravovat návrhy potřebných změn a dodatků Smlouvy, připravovat návrhy dalších smluv anebo objednávek a předkládat návrhy dodatků Smlouvy smluvním stranám k uzavření.

9.4. Všechny dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy, představující vícestranné či jednostranné úkony smluvních stran, například zápisy z jednání, dodatky k zadání, protokoly, výzvy, výpovědi, upozornění, žádosti a jiná oznámení, musí být vyhotoveny písemně a podepsány osobami uvedenými v článku 9.1.

9.5. Dokumenty uvedené v článku 9.4. se vždy doručují druhé smluvní straně, a to některým ze způsobů dále uvedených

 • 9.5.1. osobně oproti potvrzení o převzetí,
 • 9.5.2. doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku. V tomto případě se dokumenty považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, dnem vrácení zásilky v případě, že si ji adresát nevyzvedl, nebo v případě, že nebyl zastižen a dále dnem, kdy adresát převzetí zásilky odmítl,
 • 9.5.3. faxem nebo elektronickou poštou. V tomto případě se dokumenty považují za doručené okamžikem, kdy odesílatel obdrží od příslušného technického zařízení potvrzení o úspěšném odeslání, a nebo potvrzení o doručení. Pro odstranění případných nedorozumění se smluvní strany zavazují vzájemně informovat o řádném doručení dokumentů zaslaných tímto způsobem.

9.6. Dokumenty se doručují na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, neoznámí-li smluvní strana druhé straně jinou doručovací adresu. V takovém případě se dokumenty doručují na takto oznámenou adresu.

9.7. V rámci celé Smlouvy mohou funkci Oprávněných osob strany nahradit zvláštními orgány řízení projektu či programu. V případě, že tak učiní, budou práva, povinnosti a způsob nahrazení jednotlivých pravomocí Oprávněných osob takovýmito orgány upraveny zvláštní přílohou Smlouvy.

9.8. Všechny písemné dokumenty zasílané v souvislosti s touto Smlouvou budou zasílány jako vyplacené doporučené poštovní zásilky. Vyplacené doporučené písemné zásilky budou pokládány za doručené vždy nejpozději po deseti pracovních dnech ode dne jejich odeslání.

10. Součinnost smluvních stran

10.1. Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazků, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají, nebo mohou mít vliv na plnění Smlouvy, jsou povinny o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku zjištění nebo provedení takové změny.

10.2. Smluvní strany se dále zavazují poskytnout druhé smluvní straně dohodnuté podmínky umožňující řádné plnění Smlouvy.

10.3. V zájmu optimálního plnění Smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit řádně a včas své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých závazků, je povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění.

10.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

10.5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení sporů, a to zejména prostřednictvím Oprávněných osob nebo statutárních orgánů.

11. Doba platnosti a ukončení platnosti této Smlouvy

11.1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců od nabytí účinnosti dle článku 11.2. s tím, že pokud některý z účastníků 60 dnů před výročím účinnosti nesdělí, že nemá zájem ve smlouvě pokračovat, účinnost smlouvy se prodlouží vždy o dalších 12 měsíců.

11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

11.3. Účinnost Smlouvy lze dále předčasně ukončit:

 • 11.3.1. písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
 • 11.3.2. písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy jednou ze smluvních stran,

11.4. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním závazků delší než tři týdny.

11.5. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy podle ustanovení čl. 11.3.2 pouze v případě, že druhá smluvní strana přes písemné upozornění na porušení Smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů, neodstranila.

11.6. Smluvní strana je oprávněna vypovědět Smlouvu bez výpovědní lhůty pouze v případě, že druhá smluvní strana není schopna plnit své smluvní závazky z důvodů okolností vylučujících odpovědnost po dobu delší než šest (6) měsíců. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje i vyšší moc dle čl. 18 této Smlouvy.

11.7. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, ochrany osobních údajů, zaměstnávání zaměstnanců, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

12. Platební podmínky

12.1. Ceny jsou udávány v českých korunách a jsou splatné v českých korunách.

12.2. Cena za plnění vyplývá z Přílohy č. 1 a byla stanovena dohodou smluvních stran.

12.3. Cena je vždy splatná na základě faktur vystavených Dodavatelem, a to na základě sjednaného platebního kalendáře.

12.4. Platební kalendář dle této Smlouvy vyplývá z Přílohy č. 1 C, pokud je sjednána.

12.5. Ostatní služby poskytované nad rámec této Smlouvy za objednané služby jsou předmětem samostatné fakturace. Faktury jsou splatné do 14 pracovních dnů od doručení faktury Objednateli.

12.6. Objednatel se zavazuje spolu s dohodnutou cenou zaplatit Dodavateli také daň z přidané hodnoty ve výši dle příslušných právních předpisů.

12.7. V případě, že v době plnění Smlouvy dojde k nárůstu spotřebitelských cen (míra inflace) vyhlášenému Českým statistickým úřadem oproti okamžiku podpisu Smlouvy , může být cena plnění spočívajícího ve Službách jednostranně navýšena Dodavatelem, nejvýše však o částku odpovídající takovému procentuálnímu nárůstu inflace. Zvýšená cena je účinná počínaje nejbližším datem 1.1., popř. 1.7. běžného roku a ne dříve než po uplynutí jednoho (1) měsíce po doručení oznámení o navýšení.

12.8. Faktury musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými a účinnými právními předpisy.

12.9. Pokud faktura nesplňuje podmínky stanovené v článku 12.8., je smluvní strana, jíž je doručena, oprávněna ji vrátit ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jejího obdržení s uvedením vad faktury. V takovém případě se dnem odeslání faktury s oznámením jejích vad přerušuje doba splatnosti ceny a nová doba splatnosti počne běžet doručením bezvadné faktury smluvní straně. Pokud smluvní strana vrátí fakturu po stanovené lhůtě, nebo ji vrátí bez uvedení skutečných vad faktury, doba splatnosti se vrácením faktury nepřerušuje. Tím není dotčena zákonná povinnost druhé smluvní strany doručit dotčené smluvní straně řádný daňový doklad.

13. Náhrada škody

13.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

13.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Smluvní strana není odpovědná za škodu ani není v prodlení, pokud k nim došlo z důvodů prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích závazků nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

13.3. Smluvní strany s přihlédnutím ke všem skutečnostem a okolnostem, za nichž je tato Smlouva uzavírána, předvídají, že maximální výše škody, která může v důsledku plnění či neplnění této Smlouvy vzniknout druhé straně, nemůže přesáhnout částku odpovídající cenám za služby dle této Smlouvy v rozsahu těchto služeb při uzavření této Smlouvy, poskytnutým během jednoho měsíce. S ohledem na skutečnost uvedenou v předchozí větě smluvní strany také dojednaly výši cen za služby.

13.4. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda. Vztahuje-li se na případ porušení povinnosti, v jehož důsledku vznikla škoda, ujednání o smluvní pokutě, má poškozená strana nárok na škodu přesahující stanovenou smluvní pokutu. V rozsahu povoleném platnými a účinnými právními předpisy nenese žádná ze smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody, škody způsobené na datech nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo výnosů nebo jiné finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností vůči správním orgánům, ať již se jedná o škody vzniklé v důsledku porušení smluvní nebo zákonné povinnosti. Tato limitace náhrady škody se však netýká škody způsobené úmyslně, nebo zvláště hrubou nedbalostí.

14. Smluvní pokuty

14.1. Obě strany se dohodly na níže uvedeném systému smluvních pokut v návaznosti na úroveň služeb údržby poskytovaných ze strany Dodavatele dle této Smlouvy

14.2. Pro případ prodlení s jednotlivým plněním Dodavatele dle čl. 5 této Smlouvy o více než 5 pracovních dnů sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý týden prodlení. Podmínkou je upozornění Dodavatele ze strany Objednatele ne toto prodlení v momentě, kdy nastane.

14.3. Pro případ porušení závazku dle článku 15 se sjednává smluvní pokuta až do výše 100.000,- Kč.

15. Ochrana důvěrných informací

15.1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných Důvěrných informací způsobem obvyklým při utajování vlastních Důvěrných informací. Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti způsobu utajení Důvěrných informací. Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit utajení získaných Důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

15.2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze zákona a ze Smlouvy.

15.3. V případě ukončení účinnosti některých smluvních ujednání není dotčeno ustanovení o ochraně Důvěrných informací a osobních údajů, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

15.4. Porušením závazku chránit Důvěrné informace není jejich zpřístupnění třetím stranám, které zpřístupňující straně poskytují služby právního, daňového či účetního auditu, pokud jsou jim Důvěrné informace poskytnuty pouze v rozsahu nezbytném pro řádné poskytnutí takových služeb a pokud jsou takové osoby vázány mlčenlivostí zákonem nebo dohodou se zpřístupňující smluvní stranou. Za porušení Důvěrných informací ze strany těchto osob odpovídá druhé smluvní straně zpřístupňující strana.

16. Důvěrnost informací

16.1. Každá ze stran bude zacházet se všemi informacemi, které souvisejí s činností druhé strany, jako s důvěrnými a nesdělí žádné třetí straně jakékoliv informace, které získala během jednání nebo během trvání této Smlouvy.

16.2. Všechny informace, které souvisejí s činností druhé smluvní strany jsou obchodním tajemstvím a smluvní strany mají povinnost mlčenlivosti i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

17. Zaměstnávání pracovníků druhé smluvní strany

17.1. Po dobu účinnosti této Smlouvy a dále po období 12 měsíců od jejího ukončení žádná ze smluvních stran, bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, nezaměstná nebo jinak nezapojí do činnosti pracovníky zaměstnané nebo jinak zapojené druhou smluvní stranou do výkonu činností podle této Smlouvy. Tento závazek platí po dobu 12 měsíců od ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu mezi konkrétním zaměstnancem a smluvní stranou.

17.2. Při porušení tohoto závazku některou smluvní stranou je tato povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé porušení tohoto závazku.

18. Vyšší moc

18.1. Za vyšší moc se považují takové události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání této Smlouvy nemohla předvídat a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti. Vyšší mocí se rozumí zejména války, živelné katastrofy, záplavy, požáry a stávky. Za vyšší moc se nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů či nedostatek finančních prostředků nebo ekonomická situace smluvní strany.

18.2. Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pokud stav vyšší moci netrvá více než 6 měsíců, trvá i nadále povinnost stran splnit své smluvní závazky, přičemž lhůty plnění se prodlouží o dobu trvání vyšší moci.

18.3. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně druhou stranu písemně vyrozumět o nastoupení i o ukončení okolností vyšší moci.

19. Právní řád

19.1. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy České Republiky.

20. Řešení sporů

20.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení sporů, a to zejména prostřednictvím Oprávněných osob nebo statutárních orgánů.

20.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou smírného řešení, má každá ze smluvních stran právo předložit spor příslušnému soudu.

21. Závěrečná ustanovení

21.1. Pokud bude mít jakýkoliv výstup Softwarového systému povahu autorského díla ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona, poskytuje Dodavatel touto Smlouvou Objednateli oprávnění užívat takové autorské dílo způsobem a v rozsahu vyplývajícím z povahy takového Výstupu a nezbytně nutném pro řádné užívání Softwarového Systému. Pokud bude mít jakýkoliv Výstup povahu počítačového programu ve smyslu § 2 odst. 2 autorského zákona, poskytuje Dodavatel touto Smlouvou Objednateli oprávnění užívat takový počítačový program ve strojovém kódu způsobem a v rozsahu vyplývajícím z dokumentace k užívání Softwarového Systému.

21.2. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

21.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

21.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

21.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

 • 1 - Stanovení cen a služeb, jednotkové ceny a platební kalendář
 • 2 - Seznam modulů/funkcí Softwarového Systému a rozsah užívacích práv Objednatele
 • 3 - Standardní smluvní formuláře EkoBIT, spol. s. r. o. pro komunikaci s Objednatelem
 • 4 - Kontakty pro službu Hotline – opevněné osoby a jejich zástupci
 • 5 - Dokument – Uživatelská příručka
 • 6 - Definice a pojmy
 • 7 - Dohoda o nakládání s osobními údaji dle zákona 101/2004 Sb.

Pokud není mezi Objednatelem a Dodavatelem sjednáno jinak, mají ustanovení Smlouvy přednost před ustanovením jejích příloh č. 1 .- 7.

Příloha č. 1 – Stanovení cen a služeb

A. Stanovení ceny

Cena Softwarového Systému, je stanovená počtem uživatelů:

 • Licence pro až 10 uživatelů - zdarma
 • Licence pro až 20 uživatelů - 4 900Kc / měsíc
 • Licence pro neomezený počet uživatelů - 9 900Kc / měsíc

B. Jednotkové Ceny služeb

Cena základního školení: toto školení je zdarma, pokud je realizováno v prostorách sídla Dodavatele. Pokud je realizováno mimo prostory sídla Dodavatele, je zpoplatněno hodinovou sazbou zúčastněných pracovníků plus další související náklady.

Cena objednaných extra modulů, cena úprav: tato se stanoví vždy na základě analýzy buď projektově, nebo podle hodiny práce. Jednotková cena hodiny práce je stanovena na 900,-CZK bez DPH. Tato sazba platí i pro konzultace nad rámec hotline a další služby (import dat, apod).

Příloha č. 2

 • Seznam modulů/funkcí Softwarového Systému, který je Objednatel dle této smlouvy oprávněn užívat, který je podkladem pro výpočet měsíční/čtvrtletní ceny služeb
 • Dodavatelem doporučený hardware a systémové software atd.

Popis systému

Systém EcoCRM je aplikace pro řízení zákaznických vztahů a komunikace. Kromě standardních modulů obvyklých u aplikací typu CRM obsahuje i další praktické moduly, které umožňují například řídit marketingové aktivity, apod. Podrobný popis funkcí je obsažen v Uživatelské příručce.

Seznam modulů:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Doporučený HW a SW:

Aplikace je optimalizována na následující prohlížeče internetu: Google Chrome

Příloha č. 3

Standardní formuláře EkoBIT, spol. s. r. o. pro komunikaci s Objednatelem

Závazné informace, forma není závazná, musí být ale provedeno písemně:

 • Název klienta
 • Datum
 • Kdo hlásí – jméno osoby a kontakt na ní (musí být oprávněná osoba)
 • Jaké aplikace se problém týká
 • Popis problému
 • Podpis, nebo ověřitelné údaje k tomu, aby se dalo hlášení ověřit

Příloha č. 4

Kontakty pro službu Hotline

Spojení na službu Hotline Dodavatele :

Příloha č. 5

Dokument „Obecná základní uživatelská příručka“ je ke stažení přímo v aplikaci.

Příloha č. 6

Definice

 • 1.1 „Softwarový systém“ označuje Softwarový systém a dokumentaci dodané Poskytovatelem a užívané Uživatelem dle Smlouvy o užívání softwarového systému
 • 1.2 „Standardní hodiny” jsou definovány jako hodiny od 8.00 do 18.00 hod v pracovních dnech.
 • 1.3 „Hodiny zaručené odezvy“ jsou definovány jako hodiny od 18.00 do 20.00 v pracovních dnech.
 • 1.4 „Nestandardní hodiny” jsou definovány jako všechny hodiny, které nejsou Standardními hodinami ani Hodinami zaručené odezvy.
 • 1.5 „Zahájení servisního zásahu“ je okamžik, kdy Poskytovatel započne analýzu ohlášené chyby Produktu.
 • 1.6 „Technická podpora” označuje podporu zajišťující provozuschopnost Produktu a je poskytována v rozsahu uvedeném v článcích III. a VII. této SLA a její Přílohy „B“ , za cenu tam uvedenou
 • 1.7 „Nadstandardní servisní zásah“ je takový servisní zásah, kterým Poskytovatel zahajuje odstraňování chyby Produktu dle podmínek této SLA během Nestandardních pracovních hodin.
 • 1.8 „Odstranění chyb” označuje část Technické podpory za účelem opravy Produktu, prováděné na základě řádného oznámení Uživatele podle článku VI. této SLA, že provoz Produktu je porušen.
 • 1.9 „Doba odezvy“ je počet hodin, které uplynou mezi řádným oznámením chyby Produktu Uživatelem Poskytovateli do okamžiku Zahájení servisního zásahu.
 • 1.10. „Doba opravy“ – rozumí se jí počet hodin/dní od Doby odezvy do odstranění chyb
 • 1.11 „Smlouva” označuje Smlouvu o užívání softwarového systému a její Přílohy tvořící její nedílnou součást včetně této SLA.
 • 1.12 „Chyba kategorie A “ je chyba ovlivňující rozhodujícím způsobem chod Produktu (nejsou zajišťovány hlavní funkce), v jejímž důsledku dojde k přerušení, služeb poskytovaných klientům Uživatele na dobu nejméně 60 minut nebo též chyba patřící do kategorie „B“, která se vyskytne minimálně 3x v průběhu třiceti po sobě následujících kalendářních dnů.
 • 1.13 „Chyba kategorie C – Chyba“ je chyba Produktu, jejíž výskyt nezpůsobuje přerušení ani omezení služeb poskytovaných klientům Uživatele.
 • 1.14 „Chyba kategorie B – Vážná chyba“ je chyba Produktu, která nepatří do kategorie „A“ ani „C“
 • 1.15 „Update“ je verze Produktu s nepodstatnými změnami
 • 1.16 „Upgrade“ je nová verze Softwarového systému

Příloha č. 7

Ujednání Objednatele a Dodavatele o vymezení povinností správce a zpracovatele osobních údajů ve smyslu zákona 101/2004 Sb.

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Smluvní strany:
 • EkoBIT, spol. s. r. o.,
 • IČ: 06694985,
 • DIČ: CZ06694985,
 • se sídlem se sídlem Holubova 2506/26, Smíchov, 150 00 Praha,
 • zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C287263.
 • (dále jen „Zpracovatel“)

a

 • IČ: .............................................
 • DIČ: CZ .........................
 • Se sídlem: ......................................................
 • jednající: .........................................................
 • (dále jen „Správce“)

vzhledem k tomu, že smluvní strany dospěly k úplné a vzájemné shodě v níže uvedených skutečnostech, rozhodly se uzavřít podle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a podle § 6 zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (Zákon) následující smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen “smlouva”):

Preambule

Správce prohlašuje, že je jako správce osobních údajů registrován Úřadem na ochranu osobních údajů a zpracování osobních údajů provádí v souladu s platnou právní úpravou dle Zákona.

Zpracovatel prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje pro správce v souladu s platnou právní úpravou dle Zákona, se kterou se před podpisem této smlouvy seznámil.

I. Předmět smlouvy

Správce touto smlouvou pověřuje zpracovatele, aby za něj dle účelu a rozsahu a po dobu dohodnutou v této smlouvě zpracovával osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou zaměstnanci a/nebo zákazníci správce. Zpracovatel se touto smlouvou zavazuje k zpracovávání osobních údajů dle pokynů správce a za zpracování osobních údajů poskytne ve smlouvě dále upravené záruky.

II. Účel a způsob zpracování osobních údajů

Zpracovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem:

 • umožnění Správci pracovat s těmito údaji v rámci softwarového systému, který mu Zpracovatel dodává

Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

 • vytvářet elektronické záznamy umožňující zjistit a ověřit, kdy, kým a za jakým účelem byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány

III. Rozsah zpracování údajů

Osobním údajem dle této smlouvy se rozumí jakákoliv informace týkající se subjektu údajů, která podléhá ochraně dle Zákona.

IV. Závazky zpracovatele

Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu se všemi ustanoveními Zákona.

Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem stanoveným v této smlouvě.

Jestliže zpracovatel zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené zákonem, upozorní (písemně) neprodleně správce na tento fakt a ukončí zpracování osobních údajů.

Zpracovatel prohlašuje, že při zpracování osobních údajů bude organizačně a technicky zabezpečena ochrana osobních údajů podle § 13, 14, 15 zákona 101/2000 Sb., jak je uvedeno ve smlouvě.

Zpracovatel se zavazuje:

 • zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, přičemž tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů,
 • zabránit tomu, aby došlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, přičemž tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů,
 • přijmout technicko - organizační opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů, a to zejména taková, týkající se zabezpečení objektů a místností, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů zámky, dále elektronickým zabezpečením opatření týkající se zabezpečení automatizovaného zpracování osobních údajů především omezením přístupových práv bezpečnostními zálohami, příp. dalšími, tato opatření obnovit pravidelně dle technologického vývoje,
 • informovat své zaměstnance o rozsahu zpracování os. údajů a proškolit je ohledně povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, přičemž povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání u zpracovatele. S každou osobou, která se při plnění služeb na straně zpracovatele bude seznamovat s daty a osobními údaji musí mít zpracovatel uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti a ochraně dat. Na vyžádání je zpracovatel povinen předložit originál těchto písemných smluv,
 • dbát na to, aby subjekty údajů neutrpěly při zpracování osobních údajů újmu na svých právech,
 • na základě písemně doručeného pokynu správce provést bezodkladnou likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány.

V. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti od data jejího uzavření a je účinná po dobu účinnosti Smlouvy u užívání softwarového systému ze dne:

VI. Sankční ujednání

Zpracovatel se zavazuje, že v případě, kdy budou osobní údaje zpracovatelem zpracovány v rozporu se Zákonem nebo touto smlouvou ponese veškerou odpovědnost z tohoto porušení vůči subjektu údajů, státním orgánům, zejména Úřadu na ochranu osobních údajů a současně s tím také uhradí správci smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (tisíc korun) za každé jednotlivé porušení. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na nárok správce na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího řádného podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se řídí českým právem.

Strany tímto prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v dodržování této smlouvy, že si přečetly tuto smlouvu, rozumějí jejímu obsahu a že tato smlouva je důkazem jejich svobodné a skutečné vůle.